1. zikzakmedia
  2. trytond-stock_origin

Source

trytond-stock_origin / shipment.pyc