Commits

Jesús Martín (Zikzakmedia) committed 68dbd73

Catalan translation

Comments (0)

Files changed (1)

+# 
+msgid ""
+msgstr "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+
+msgctxt "error:subscription.subscription:"
+msgid "Document '%s' created successfully"
+msgstr "Document '%s' creat amb éxit"
+
+msgctxt "error:subscription.subscription:"
+msgid "Error creating document '%s'"
+msgstr "Error creant el document '%s'"
+
+msgctxt "error:subscription.subscription:"
+msgid "Error. Wrong Source Document"
+msgstr "Error. Document font erroni"
+
+msgctxt "error:subscription.subscription:"
+msgid ""
+"Please provide another source model.\n"
+"This one does not exist!"
+msgstr ""
+"Si us plau, poseu un altre model font.\n"
+"Aquest no existeix!"
+
+msgctxt "error:subscription.subscription:"
+msgid "The name of the subscription must be unique!"
+msgstr "El nom de la subscripció ha de ser únic!"
+
+msgctxt "field:subscription.history,create_date:"
+msgid "Create Date"
+msgstr "Data de creació"
+
+msgctxt "field:subscription.history,create_uid:"
+msgid "Create User"
+msgstr "Usuari de creació"
+
+msgctxt "field:subscription.history,date:"
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+msgctxt "field:subscription.history,document:"
+msgid "Source Document"
+msgstr "Document font"
+
+msgctxt "field:subscription.history,id:"
+msgid "ID"
+msgstr "Id"
+
+msgctxt "field:subscription.history,log:"
+msgid "Result"
+msgstr "Resultat"
+
+msgctxt "field:subscription.history,rec_name:"
+msgid "Name"
+msgstr "Nom"
+
+msgctxt "field:subscription.history,subscription:"
+msgid "Subscription"
+msgstr "Subscripció"
+
+msgctxt "field:subscription.history,write_date:"
+msgid "Write Date"
+msgstr "Data d'escriptura"
+
+msgctxt "field:subscription.history,write_uid:"
+msgid "Write User"
+msgstr "Usuari d'escriptura"
+
+msgctxt "field:subscription.line,create_date:"
+msgid "Create Date"
+msgstr "Data de creació"
+
+msgctxt "field:subscription.line,create_uid:"
+msgid "Create User"
+msgstr "Usuari de creació"
+
+msgctxt "field:subscription.line,field:"
+msgid "Field"
+msgstr "Camp"
+
+msgctxt "field:subscription.line,id:"
+msgid "ID"
+msgstr "Id"
+
+msgctxt "field:subscription.line,rec_name:"
+msgid "Name"
+msgstr "Nom"
+
+msgctxt "field:subscription.line,subscription:"
+msgid "Subscription"
+msgstr "Subscripció"
+
+msgctxt "field:subscription.line,value:"
+msgid "Default Value"
+msgstr "Valor per defecte"
+
+msgctxt "field:subscription.line,write_date:"
+msgid "Write Date"
+msgstr "Data d'escriptura"
+
+msgctxt "field:subscription.line,write_uid:"
+msgid "Write User"
+msgstr "Usuari d'escriptura"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,active:"
+msgid "Active"
+msgstr "Actiu"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,create_date:"
+msgid "Create Date"
+msgstr "Data de creació"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,create_uid:"
+msgid "Create User"
+msgstr "Usuari de creació"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,cron:"
+msgid "Cron Job"
+msgstr "Tasca de cron"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,history:"
+msgid "History"
+msgstr "Historial"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,id:"
+msgid "ID"
+msgstr "Id"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,interval_number:"
+msgid "Interval Qty"
+msgstr "Quantitat d'interval"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,interval_type:"
+msgid "Interval Unit"
+msgstr "Unitat d'interval"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,lines:"
+msgid "Lines"
+msgstr "Línies"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Source Document"
+msgstr "Document font"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,name:"
+msgid "Name"
+msgstr "Nom"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,next_call:"
+msgid "First Date"
+msgstr "Primera data"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,note:"
+msgid "Notes"
+msgstr "Notes"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,number_calls:"
+msgid "Number of documents"
+msgstr "Número de documents"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,rec_name:"
+msgid "Name"
+msgstr "Nom"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,request_group:"
+msgid "Request Group"
+msgstr "Grup sol·licitut"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,request_user:"
+msgid "Request User"
+msgstr "Usuari sol·licitut"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,state:"
+msgid "State"
+msgstr "Estat"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,user:"
+msgid "User"
+msgstr "Usuari"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,write_date:"
+msgid "Write Date"
+msgstr "Data d'escriptura"
+
+msgctxt "field:subscription.subscription,write_uid:"
+msgid "Write User"
+msgstr "Usuari d'escriptura"
+
+msgctxt "help:subscription.line,value:"
+msgid ""
+"Default value is considered for field when new subscription is generated. You must put here a Python expression. The available variables are:\n"
+"  - self: The current subcription object.\n"
+"  - pool: The store of the instances of models.\n"
+"  - transaction: That contains thread-local parameters of the database transaction.\n"
+"As an example to get the current date:\n"
+"\n"
+"pool.get('ir.date').today()"
+msgstr ""
+"El valor per defecte per al camp considerat quan es genera nova subscripció. Aquí heu de posar una expressió Python. Les variables disponibles són:\n"
+"   - self: L'objecte Subscripció actual.\n"
+"   - pool: El magatzem de les instàncies dels models.\n"
+"   - transaction: Que conté paràmetres de subprocessos locals de la transacció de base de dades.\n"
+"A tall d'exemple, per obtenir la data actual:\n"
+"\n"
+"pool.get ('ir.date'). today ()"
+
+msgctxt "help:subscription.subscription,active:"
+msgid "If the active field is set to False, it will allow you to hide the subscription without removing it."
+msgstr "Si el camp actiu es posa a fals, es podrà amagar la subscripció sense esborrar-la."
+
+msgctxt "help:subscription.subscription,cron:"
+msgid "Scheduler which runs on subscription."
+msgstr "Planificador que s'executa a la subscripció."
+
+msgctxt "help:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "User can choose the source model on which he wants to create models."
+msgstr "L'usuari por seleccionar el model font des del que vol crear els models."
+
+msgctxt "help:subscription.subscription,note:"
+msgid "Description or Summary of Subscription."
+msgstr "Descripció o resum de subscripció"
+
+msgctxt "help:subscription.subscription,request_group:"
+msgid "The group who will receive requests."
+msgstr "El grup a que rebrà les sol·licituts."
+
+msgctxt "help:subscription.subscription,request_user:"
+msgid "The user who will receive requests in case of failure."
+msgstr "L'usuari que rebrà la sol·licitut en cas d'error."
+
+msgctxt "model:ir.action,name:act_subscription_history"
+msgid "History"
+msgstr "Historial"
+
+msgctxt "model:ir.action,name:act_subscription_line"
+msgid "Fields"
+msgstr "Camps"
+
+msgctxt "model:ir.action,name:act_subscription_subscription"
+msgid "Subscriptions"
+msgstr "Subscripcions"
+
+msgctxt "model:ir.ui.menu,name:menu_main_subscription"
+msgid "Subscription"
+msgstr "Subscripció"
+
+msgctxt "model:ir.ui.menu,name:menu_subscription_history"
+msgid "History"
+msgstr "Historial"
+
+msgctxt "model:ir.ui.menu,name:menu_subscription_subscription"
+msgid "Subscriptions"
+msgstr "Subscripcions"
+
+msgctxt "model:res.group,name:group_subscription_admin"
+msgid "Subscription Administration"
+msgstr "Administració de subscripció"
+
+msgctxt "model:subscription.history,name:"
+msgid "Subscription History"
+msgstr "Historial de subscripció"
+
+msgctxt "model:subscription.line,name:"
+msgid "Subscription Line"
+msgstr "Línia de subscripció"
+
+msgctxt "model:subscription.subscription,name:"
+msgid "Subscription"
+msgstr "Subscripció"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Action"
+msgstr "Acció"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Action - Group"
+msgstr "Acció - Grup"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Action URL"
+msgstr "Acció URL"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Action act window"
+msgstr "Acció de finestra"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Action act window view"
+msgstr "Acció de vista de finestra"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Action keyword"
+msgstr "Acció de clau"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Action report"
+msgstr "Acció d'informe"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Action wizard"
+msgstr "Acció d'assistent"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Attachment"
+msgstr "Adjunt"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Cache"
+msgstr "Cache"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Clean translation"
+msgstr "Neteja traducció"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Config wizard to run after installing module"
+msgstr "Configura l'assistent per executar-se després de la instal·lació del mòdul"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Cron"
+msgstr "Cron"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Export"
+msgstr "Exporta"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Export line"
+msgstr "Exporta línia"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Export translation"
+msgstr "Exporta transacció"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Group"
+msgstr "Grup"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Icon"
+msgstr "Icona"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Language"
+msgstr "Idioma"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Model"
+msgstr "Model"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Model Button"
+msgstr "Botó de model"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Model Button - Group"
+msgstr "Model botó - Grup"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Model Field Access"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Model Field Group Rel"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Model access"
+msgstr "Accés a model"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Model data"
+msgstr "Model data"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Model field"
+msgstr "Model camp"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Module"
+msgstr "Mòdul"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Module Config Wizard First"
+msgstr "Primer assistent de configuració de mòdul"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Module Config Wizard Other"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Module Install Upgrade Done"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Module Install Upgrade Start"
+msgstr "Inicia instal·lació actualització del mòdul"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Module dependency"
+msgstr "Dependència de mòdul"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Print Model Graph"
+msgstr "Imprimeix gràfic de model"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Property"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Request"
+msgstr "Sol·licitut"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Request Reference"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Request history"
+msgstr "Historial de peticions"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Request link"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Rule"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Rule Group - Group"
+msgstr "Regla de grup - Grup"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Rule Group - User"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Rule group"
+msgstr "Regla de grup"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Sequence"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Sequence Strict"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Sequence Type - Group"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Sequence type"
+msgstr "Tipus de seqüència"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Session"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Session Wizard"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Show view"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Subscription"
+msgstr "Subscripció"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Subscription History"
+msgstr "Historial de subscripció"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Subscription Line"
+msgstr "Línia de subscripció"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Translation"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Trigger"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Trigger Log"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "UI Menu - Group"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "UI menu"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Update Report Translation"
+msgstr "Actualitza traducció d'informe"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "Update translation"
+msgstr "Actualitza traducció"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "User"
+msgstr "Usuari"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "User - Action"
+msgstr "Usuari - Acció"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "User - Group"
+msgstr "Usuari - Grup"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "User Config Init"
+msgstr "Configuració d'usuari inicial"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "User Warning"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "View"
+msgstr "Vista"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "View Tree Expanded State"
+msgstr "Estat de vista d'arbre expandit"
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "View Tree Width"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.history,document:"
+msgid "View shortcut"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,interval_type:"
+msgid "Days"
+msgstr "Dies"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,interval_type:"
+msgid "Months"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,interval_type:"
+msgid "Weeks"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Action"
+msgstr "Acció"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Action - Group"
+msgstr "Acció - Grup"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Action URL"
+msgstr "Acció URL"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Action act window"
+msgstr "Acció de finestra"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Action act window view"
+msgstr "Acció de vista de finestra"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Action keyword"
+msgstr "Acció de clau"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Action report"
+msgstr "Acció d'informe"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Action wizard"
+msgstr "Acció d'assistent"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Attachment"
+msgstr "Adjunt"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Cache"
+msgstr "Cache"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Clean translation"
+msgstr "Neteja traducció"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Config wizard to run after installing module"
+msgstr "Configura l'assistent per executar-se després de la instal·lació del mòdul"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Cron"
+msgstr "Cron"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Export"
+msgstr "Exporta"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Export line"
+msgstr "Exporta línia"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Export translation"
+msgstr "Exporta transacció"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Group"
+msgstr "Grup"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Icon"
+msgstr "Icona"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Language"
+msgstr "Idioma"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Model"
+msgstr "Model"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Model Button"
+msgstr "Botó de model"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Model Button - Group"
+msgstr "Model botó - Grup"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Model Field Access"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Model Field Group Rel"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Model access"
+msgstr "Accés a model"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Model data"
+msgstr "Model data"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Model field"
+msgstr "Model camp"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Module"
+msgstr "Mòdul"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Module Config Wizard First"
+msgstr "Primer assistent de configuració de mòdul"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Module Config Wizard Other"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Module Install Upgrade Done"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Module Install Upgrade Start"
+msgstr "Inicia instal·lació actualització del mòdul"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Module dependency"
+msgstr "Dependència de mòdul"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Print Model Graph"
+msgstr "Imprimeix gràfic de model"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Property"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Request"
+msgstr "Sol·licitut"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Request Reference"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Request history"
+msgstr "Historial de peticions"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Request link"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Rule"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Rule Group - Group"
+msgstr "Regla de grup - Grup"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Rule Group - User"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Rule group"
+msgstr "Regla de grup"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Sequence"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Sequence Strict"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Sequence Type - Group"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Sequence type"
+msgstr "Tipus de seqüència"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Session"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Session Wizard"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Show view"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Subscription"
+msgstr "Subscripció"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Subscription History"
+msgstr "Historial de subscripció"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Subscription Line"
+msgstr "Línia de subscripció"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Translation"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Trigger"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Trigger Log"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "UI Menu - Group"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "UI menu"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Update Report Translation"
+msgstr "Actualitza traducció d'informe"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "Update translation"
+msgstr "Actualitza traducció"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "User"
+msgstr "Usuari"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "User - Action"
+msgstr "Usuari - Acció"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "User - Group"
+msgstr "Usuari - Grup"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "User Config Init"
+msgstr "Configuració d'usuari inicial"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "User Warning"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "View"
+msgstr "Vista"
+
+#, fuzzy
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "View Tree Expanded State"
+msgstr "Estat de vista d'arbre expandit"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "View Tree Width"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,model_source:"
+msgid "View shortcut"
+msgstr ""
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,state:"
+msgid "Done"
+msgstr "Fet"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,state:"
+msgid "Draft"
+msgstr "Esborrany"
+
+msgctxt "selection:subscription.subscription,state:"
+msgid "Running"
+msgstr ""
+
+msgctxt "view:subscription.history:"
+msgid "Subscription History"
+msgstr "Historial de subscripció"
+
+msgctxt "view:subscription.line:"
+msgid "Field"
+msgstr "Camp"
+
+msgctxt "view:subscription.line:"
+msgid "Fields"
+msgstr "Camps"
+
+msgctxt "view:subscription.line:"
+msgid "Value"
+msgstr "Valor"
+
+msgctxt "view:subscription.subscription:"
+msgid "Computed Fields"
+msgstr "Camps calculats"
+
+msgctxt "view:subscription.subscription:"
+msgid "History"
+msgstr "Historial"
+
+msgctxt "view:subscription.subscription:"
+msgid "Notes"
+msgstr "Notes"
+
+msgctxt "view:subscription.subscription:"
+msgid "Process"
+msgstr "Processa"
+
+msgctxt "view:subscription.subscription:"
+msgid "Set to Draft"
+msgstr "Estableix a esborrany"
+
+msgctxt "view:subscription.subscription:"
+msgid "Stop"
+msgstr "Atura"
+
+msgctxt "view:subscription.subscription:"
+msgid "Subscription"
+msgstr "Subscripció"
+
+msgctxt "view:subscription.subscription:"
+msgid "Subscriptions"
+msgstr "Subscripcions"
+
+msgctxt "view:subscription.subscription:"
+msgid "Subsription Data"
+msgstr "Dat de subscripció"