Oprogramowanie do kontroli wersji dla profesjonalnych zespołów

Bitbucket obsługuje teraz rozwiązania z zakresu kontroli wersji dla systemu Git.

Rosnące rośliny

Czym jest system kontroli wersji?

System kontroli wersji VCS, nazywany także systemem kontroli zmian lub systemem kontroli źródła, to program narzędziowy do śledzenia i zarządzania zmianami systemu plików. Rozwiązanie VCS oferuje także narzędzia do współpracy umożliwiające udostępnienie i integrację tych zmian systemu plików innym użytkownikom systemu VCS. Podczas pracy na poziomie systemu plików system VCS będzie śledził dodawanie, usuwanie i modyfikacje plików i katalogów. Repozytorium to pojęcie dotyczące systemu VCS określające, kiedy system VCS śledzi system plików. W zakresie poszczególnych plików kodu źródłowego system VCS będzie śledził dodawanie, usuwanie i modyfikacje wierszy tekstu w tym pliku. Popularne rozwiązania VCS dla branży oprogramowania to Git, Mercurial, SVN i preforce.

Wykres kontroli wersji

Dlaczego potrzebuję oprogramowania do kontroli wersji?

System VCS to doskonałe narzędzie oferujące wiele przydatnych funkcji dla zespołu współpracującego przy tworzeniu oprogramowania. Każdy projekt tworzenia oprogramowania realizowany przez kilku programistów zarządzających plikami kodu źródłowego powinien bezwzględnie wykorzystywać system VCS. Zastosowanie systemu VCS jest także korzystne w przypadku projektów zarządzanych indywidualnie. Nie ma żadnego uzasadnionego powodu, aby rezygnować z systemu VCS w procesie tworzenia nowoczesnego oprogramowania.


Ikona

Rozwiązywanie konfliktów

W cyklu życia projektu tworzenia oprogramowania przez zespół prawdopodobnie wielu członków zespołu będzie jednocześnie wprowadzać zmiany w tym samym pliku kodu źródłowego. System VCS będzie monitorował ten proces i ułatwiał rozwiązywanie konfliktów wynikających z wprowadzania zmian przez wielu programistów. Te operacje rozwiązywania konfliktów powodują powstanie dziennika audytu zapewniającego wgląd w historię projektu.

Ikona synchronizacji stanu

Wycofywanie i cofanie zmian w kodzie źródłowym

Po rozpoczęciu przez system VCS śledzenia systemu plików kodu źródłowego zapisuje on historię zmian i stan kodu źródłowego w całej historii projektu. Umożliwia to „cofnięcie” lub wycofanie projektu kodu źródłowego do ostatniego znanego stanu. W przypadku wykrycia błędu w działającej aplikacji kod można szybko przywrócić do znanej stabilnej wersji.

Ikona bazy danych

Kopia zapasowa kodu źródłowego poza siedzibą firmy

W przypadku korzystania z systemu VCS do współpracy należy utworzyć zdalne wystąpienie systemu VCS w celu udostępniania informacji o zmianach miedzy programistami. To zdalne wystąpienie systemu VCS może być hostowane poza siedzibą firmy przez zaufany podmiot zewnętrzny, na przykład Bitbucket. Jest to bezpieczna kopia zapasowa poza siedzibą firmy. W najgorszym przypadku takim jak kradzież laptopa zdalne wystąpienie systemu VCS zachowa kopie kodu źródłowego.

Schemat rozproszonego oprogramowania do kontroli wersji
ROZPROSZONE
Schemat scentralizowanego oprogramowania do kontroli wersji
SCENTRALIZOWANE

Narzędzia systemu obejmują dwa podstawowe typy architektury zdalnej Jest to architektura scentralizowana i rozproszona.

W przypadku analizy zalet i wad każdej architektury najważniejszą kwestią jest funkcja tworzenia kopii zapasowej poza siedzibą firmy. Scentralizowany system VCS ma pojedynczy punkt awarii, którym jest zdalne centralne wystąpienie systemu VCS. Utrata tego wystąpienia może spowodować brak możliwości działania i utratę danych oraz konieczność zastąpienia go kolejną kopią kodu źródłowego. Jeżeli będzie tymczasowo niedostępne, uniemożliwi programistom wypychanie, scalanie lub wycofywanie kodu. Architektura oparta na modelu rozproszonym eliminuje te zagrożenia dzięki przechowywaniu pełnej kopii kodu źródłowego w każdym wystąpieniu systemu. W przypadku wystąpienia dowolnego z wymienionych wcześniej scenariuszy awarii rozwiązania scentralizowanego w modelu rozproszonym można wprowadzić nowe wystąpienie systemu VCS umożliwiające tworzenie kodu, co eliminuje poważne spadki wydajności.


Zalety narzędzi do kontroli wersji

Integracja systemu VCS z projektem tworzenia oprogramowania ma wiele zalet organizacyjnych i dotyczących zarządzania. System VCS domyślnie oferuje omówione wcześniej korzyści techniczne, takie jak rozwiązywanie konfliktu w zespole i ułatwienia współpracy. Hostowany system VCS uzupełnia domyślny system VCS i oferuje dodatkowe funkcje. Ten „rozszerzony system VCS” jest bardzo wydajny i zapewnia odpowiedni wgląd w proces tworzenia oprogramowania, który zwykle nie jest przejrzysty. Poniżej wymieniono najważniejsze zalety hostowanego systemu VCS.


Ikona

Rozszerzona integracja z rozwiązaniami innych firm

Możliwości systemu VCS można dodatkowo rozszerzyć dzięki integracji z bezpiecznymi rozwiązaniami hostowanymi innych firm, na przykład Bitbucket. Hostowany system VCS oferuje własne dodatkowe rozszerzenia innych aplikacji i usług dzięki integracji na przykład z rozwiązaniem Atlassian Marketplace. Przykładowo obsługa systemu VCS przez rozwiązanie Bitbucket umożliwi udostępnianie danych z systemu VCS w oprogramowaniu Jira do śledzenia zadań i platformą dokumentacji bazy wiedzy Confluence. Są to tylko przykłady możliwości integracji z hostowanym systemem VCS.

Ikona wiadomości

Komunikacja zespołowa

Hostowany system VCS zapewnia rozszerzone funkcje przesyłania wiadomości i narzędzi do komunikacji przypominające forum, które mogą znacznie ułatwiać współpracę zespołu. Te narzędzia do przesyłania wiadomości umożliwiają organizowanie w wątki dyskusji nad poszczególnymi wierszami tworzonego kodu. Narzędzia do przesyłania wiadomości są przydatne zarówno do dyskusji nad kodem źródłowym, jak i promowania dyskusji między zespołami na temat celów biznesowych wysokiego poziomu związanych z tworzeniem kodu źródłowego.

Ikona paska wykresu

Wgląd, analiza i odpowiedzialność

Hostowany system VCS może także służyć do określania kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Hostowany system VCS umożliwi wgląd w informacje o szybkości i wydajności realizacji projektu tworzenia oprogramowania. Hostowany system VCS udostępnia narzędzia do analizy możliwości, takich jak wdrożenie nowych funkcji, szybkość tworzenia kodu, czas tworzenia, powstałe oraz usunięte błędy.

Ikona trybików

Automatyzacja procesów CI/CD

Przepływy pracy ciągłego dostarczania oprogramowania można utworzyć dzięki integracji hostowanego systemu VCS z rozwiązaniami zewnętrznymi. Programista inicjuje transakcję integracji zmian kodu źródłowego z większą bazą kodu. Podczas tego procesu w hostowanym systemie VCS można skonfigurować wiele rozszerzeń ułatwiających przeglądanie i dostarczanie kodu. Funkcjami, takimi jak zautomatyzowane kompilacje, testy i wdrożenia, można zarządzać w prostym pliku YAML konfigurowanym jako kod.

Logo Bitbucket

Dowiedz się więcej na temat kontroli wersji

Wszystkie wcześniej wymienione funkcje kontroli wersji są dostępne w rozwiązaniu Bitbucket.

Porównanie oprogramowania do kontroli wersji

W dalszej części znajduje się przegląd i porównanie popularnych systemów VCS. Najważniejszym wnioskiem z powyższych obserwacji jest to, że systemy VCS wykorzystujące model klient-serwer nie są obsługiwane przez nowoczesne rozwiązania VCS oparte na hostingu, takie jak Bitbucket. Branża rozwiązań VCS coraz powszechniej stosuje model rozproszony.


Oprogramowanie

Architektura sieci Rozwiązywanie konfliktów Stan prac programistycznych Obsługa Bitbucket
Logo Git Git logo Git ROZPROSZONE Scalanie Aktywny Tak
Logo Mercurial Mercurial Logo Mercurial ROZPROSZONE Scalanie Aktywny Tak
Logo SVN SVN logo SVN Klient-serwer Scalanie lub blokowanie Aktywny Nie
Logo CVS CVS logo CVS Klient-serwer Scalanie Tylko utrzymanie Nie

Git a kontrola wersji

Sprawdzenie stanu

Zalety rozwiązania Git do kontroli wersji

 • Architektura sieciowa odporna na rozproszone usterki
 • Optymalizacja pod kątem szybkich zatwierdzeń i finalizacji
 • Nieniszczące aktualizacje dzięki zastosowaniu niezmienialnego dziennika
Sprawdzenie stanu

Wady rozwiązania Git do kontroli wersji

 • Słaba obsługa dużych plików binarnych
 • Bardzo duże repozytoria z rozbudowaną historią mogą spowalniać interakcje
 • Krzywa uczenia i nieintuicyjne polecenia

Starsze rozwiązanie do kontroli wersji

Sprawdzenie stanu

Zalety starszego rozwiązania do kontroli wersji

 • Więcej możliwości dla aplikacji wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika
 • Więcej dokumentacji i przewodników

Sprawdzenie stanu

Wady starszego rozwiązania do kontroli wersji

 • Punkt centralny usterek i utraty danych
 • Zatwierdzenia zależne od połączenia sieciowego
 • Ograniczona obsługa i częstotliwość aktualizacji

Czy wiesz, jakiego oprogramowania do kontroli wersji potrzebujesz? Teraz możesz skorzystać z naszego przewodnika, aby wybrać odpowiednie repozytorium kodu dla swojego zespołu.

Oprogramowanie Bitbucket do kontroli wersji

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Bitbucket Cloud do kontroli wersji w systemie Git i Mercurial


Rozwiązanie dla profesjonalnych zespołów

Usługa Bitbucket obsługuje rozproszoną kontrolę wersji i ułatwia współpracę zespołu opartą na kodzie. Oprócz obsługi systemów Git i Mercurial do kontroli wersji usługa Bitbucket zapewnia zespołowi jedną lokalizację do planowania projektów, kodowania, testowania i wdrażania.

Ważne wywołane

Nieograniczona liczba bezpłatnych prywatnych repozytoriów

Bezpłatny dla małych zespołów poniżej 5 użytkowników lub możliwość skalowania ceny w planach Standard (2 USD/użytkownika/miesięcznie) lub Premium (5 USD/za użytkownika/miesięcznie).

Integracja z Jira Trello

Najlepsza w swojej klasie integracja z rozwiązaniami Jira i Trello

Zadbaj o organizację projektów, tworząc gałęzie Bitbucket bezpośrednio ze zgłoszeń Jira lub z kart Trello.

Ciągłe dostarczanie

Wbudowane rozwiązanie do ciągłego dostarczania
oprogramowania

Twórz, testuj i wdrażaj za pomocą zintegrowanych rozwiązań CI/CD. Korzystaj z konfiguracji w postaci kodu i szybkiego przepływu informacji zwrotnych.

Ponad milion zespołów doceniło usługę Bitbucket

Zdjęcie klienta

„Przeszliśmy z rozwiązania SVN na Git z usługą Bitbucket, aby usprawnić przepływ pracy między rozproszonymi zespołami, przyspieszyć tworzenie oprogramowania i zarządzać kodem ponad 60 programów”.

NATE SPARKS, PRODUCT MANAGER
Poznaj ich historię
Firmy korzystające z usługi Bitbucket

Tworzenie kodu, zarządzanie i współpraca

Usługa Bitbucket to rozwiązanie Git dla profesjonalnych zespołów