Wiki

Clone wiki

verify-scripts / Home

RIV TA verifieringsscript

Dessa script kontrollerar:

 • Att katalogstrukturen som beskrivs i RIV TA Konfigurationsstyrning följs
 • Att XML-filer följer XML-scheman (XML Schema 1.0 och WSDL 1.0)
 • Att WSDL-filer följer reglerna i RIV TA Basic Profile
 • Att Domän- och tjänstescheman följer RIV TA-ansvisningarna

Schema- och WSDL-filer valideras med hjälp av regelfiler från rivta-schematron.

Screenshot

Python

För att köra scripten behöver du ha Python installerat. Följande Python-versioner stöds:

 • Windows: 3.11 och senare versioner
 • MacOS/Linux: 3.11 och senare versioner

Här finns instruktioner för att konfigurera Python:

Installera eller uppgradera scripten

När Python är installerat och konfigurerat enligt instruktionerna ovan, kan paketet "rivtascripts" installeras. Paketet innehåller script, ett antal kodmoduler, samt refererar till några externa tredjepartsbibliotek. Allt installeras på korrekt plats med hjälp av verktygen pip

Gör så här:

 1. Ladda ner den senaste zip-filen från http://rivta.se/tools/python. Zip-filen behöver inte packas upp.
 2. Öppna en kommandoprompt och starta installationen:
pip install --upgrade /path/to/rivtascripts-2.x.zip
 • Under MacOS installeras scripten under /usr/local/bin.
 • I Windows läggs scripten i mappen "Scripts" i Pythons programmapp.

Under både Windows och MacOS ska ovanstående sökväg finnas med i din PATH-variabel, och du ska efter installationen från valfri mapp kunna skriva

verifyRivtaDomain.py

ett felmeddelande likt nedanstående ska visas:

usage: verifyRivtaDomain.py [-h] [-d DOMAIN] rootdir
verifyRivtaDomain.py: error: too few arguments

Köra scripten

Paketet innehåller två script:

verifyRivtaDomain.py

Scriptet verifyRivtaDomain.py används för att verifiera att RIVTA-reglerna är uppfyllda. Scriptet körs mot en lokal kopia av en tjänstedomäns katalogstruktur, oftast din lokala git-arbetsmapp.

Exempel:

verifyRivtaDomain.py /path/to/riv.clinicalprocess.activity.actions/

Eventuella fel och varningar ska skrivas ut på skärmen, och summeras längst ned.

Identifiera domännamn

Scripten försöker identifiera aktuellt domännamn genom att undersöka filnamnen på TKB-dokument, AB-dokument och domänschema. Om inte det lyckas, eller om namnen skiljer sig åt, kan du behöva ange domännamnet manuellt för att få korrekta anslysresultat. Det görs med argumentet -d:

verifyRivtaDomain.py /path/to/riv.clinicalprocess.activity.actions/ -d clinicalprocess:activity:actions

createRivtaArchive.py

Scriptet createRivtaArchive.py används för att skapa en zip-fil, s.k. "releasepaket" av en tjänstedomän. Även här körs samma kontroller som under verifyRivtaDomain.py, och om några errors förekommer så avbryts scriptet. Scriptet körs så här:

createRivtaArchive.py /path/to/riv.clinicalprocess.activity.actions/ 1.1_RC4 -z /path/to/zip/

Argumenten:

 • Det första argumentet är en sökväg till en lokal katalog som innehåller tjänstedomänens katalogstruktur (samma sökväg som anges till scriptet verifyRivtaDomain.py).
 • Det andra argumentet motsvarar den version av tjänstedomänen som ska paketeras, t.ex. 1.1_RC4. Versionsnumret används för att namnge zip-filen korrekt.
 • Det tredje argumentet skrivs med prefixet -z och anger den katalog där du vill att zip-filen ska sparas. Observera att namnet på zip-filen inte ska anges, bara katalogen där den ska sparas.

Updated