Wiki

Clone wiki

whmcs-grepp / Changelog

grEPP 2 - Changelog

Ακολουθεί μια λίστα με τις κυριότερες αλλαγές και βελτιώσεις που έγιναν από την έκδοση 1.57 του module στην έκδοση 2. Η λίστα αυτή θα εμπλουτίζεται συνεχώς με τις αλλαγές και βελτιώσεις που θα γίνονται και στις επόμενες εκδόσεις.

Έκδοση 2.1.12 - 17/01/2023

 • Διόρθωση: Το grepptest σε κάποιες περιπτώσεις δεν έφερνε καθόλου αποτελέσματα

Έκδοση 2.1.11 - 28/12/2022

 • Νέο: Κωδικοποίηση με ioncube 12 και συμβατότητα με PHP 8.1

Έκδοση 2.1.10 - 15/05/2022

 • Διόρθωση: Η επιλογή απενεργοποίησης της αποστολής email για τον έλεγχο των transfer away domains της προηγούμενης έκδοσης, δεν αποθηκευόταν σωστά
 • Νέα λειτουργία: Δυνατότητα ορισμού του timeout για τη χρήση του WHOIS server του ITE για αντιμετώπιση του throttling από το ΙΤΕ

Έκδοση 2.1.9 - 03/05/2022

 • Νέα λειτουργία: Ορισμός δικαιωμάτων σχετικά με το ποιοί διαχειριστές θα βλέπουν το widget με τις μονάδες στο dashboard
 • Νέα λειτουργία: Επιλογή απενεργοποίησης ενημερωτικών email κατά τη διάρκεια ελέγχου των domains τα οποία μπορεί να έχουν μεταφερθεί σε άλλον καταχωρητή

Έκδοση 2.1.8 - 01/04/2022

 • Διόρθωση: Σφάλμα αν υπήρχε στα admin notes κάτι διαφορετικό ή επιπλέον από τα grepp tags για τη διαχείριση custom contact ids που είχαν υλοποιηθεί με την έκδοση 2.1.7

Έκδοση 2.1.7 - 21/02/2022

 • Νέο: Δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένης προϋπάρχουσας επαφής κατά την καταχώρηση ώστε να ορισθεί ως registrant/admin/billing/tech

Έκδοση 2.1.6 - 06/05/2021

 • Διόρθωση: Διαχείριση cookie με όνομα cookiesession1 (σύμφωνα με τελευταίες οδηγίες του ΙΤΕ)
 • Διόρθωση: Αντικατάσταση του certificate chain

Έκδοση 2.1.5 - 03/03/2021

 • Διόρθωση: Διαχείριση σφαλμάτων σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με το ΙΤΕ (πχ όταν ήταν κάτω για συντήρηση), το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να "σκάει" το dashboard στο backend, σε εκδόσεις >=8
 • Βελτίωση: Χειρισμός absolute path name για το Greppcore.ini στις ρυθμίσεις

Έκδοση 2.1.4 - 08/01/2021

 • Διόρθωση: Σφάλμα κατά την ανάκτηση στοιχείων από τη βάση με τη χρήση της μεθόδου pluck του Eloquent ORM σε WHMCS > 8 στα επικουρικά addons (ownertransfer, ownerchange, twocharsdomain)

Έκδοση 2.1.3 - 10/12/2020

 • Διόρθωση: Σφάλμα κατά την ανάκτηση στοιχείων από τη βάση με τη χρήση της μεθόδου pluck του Eloquent ORM σε WHMCS > 8

Έκδοση 2.1.2 - 24/11/2020

 • Διόρθωση: Σφάλμα TrueBV\Exception\LabelOutOfBoundsException κατά την παραγγελία νέου domain
 • Διόρθωση: Σφάλματα κατά την ανάκτηση στοιχείων από τη βάση με τη χρήση της μεθόδου pluck του Eloquent ORM

Έκδοση 2.1.1 - 01/10/2020

 • Διόρθωση: Συμβατότητα με WHMCS 8.0

Έκδοση 2.1.0 - 20/Νοε/2019

 • Διόρθωση: Σε περίπτωση λάθους παρεμετροποίησης του .htaccess για το grwhois.php, το module τερμάτιζε με php error αν γινόταν απόπειρα μεταφοράς domain προς εσάς (Issue 11)
 • Βελτίωση: Αν το domain δεν σας ανήκει και για κάποιο λόγο δεν έχει γίνει ακόμα ο έλεγχος για Transfer out, εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος και αλλαγή του αντίστοιχου domainnotours λεκτικού στα αρχεία γλώσσας (Issue 10)
 • Βελτίωση: Προσπάθεια δημιουργεία nameservers σε περίπτωη που δεν υπάρχουν στο μητρώο (Issue 9)
 • Διόρθωση: Αν δεν μπορούσε να διαβαστεί η IP στο grepptest, το test δεν δούλευε κανονικά ούτε τα μηνύματα ήταν σώστα
 • Διόρθωση: Τυπογραφικά λάθη στο grepptest
 • Διόρθωση: Αν για κάποιο λόγο το valuehost.com.gr ήταν κάτω, υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στο widget που εμφανίζονται οι μονάδες

Έκδοση 2.0.6 - 28/Μαρ/2019

 • Διόρθωση: Υπήρχε ένα σφάλμα λόγω του οποίου το module δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει σωστά το license όταν έτρεχε από CLI σε cron job (δεν είχε διορθωθεί πλήρως στην προηγούμενη έκδοση)
 • Διόρθωση: Υπήρχε ένα σφάλμα λόγω του οποίου το path που που αποθηκεύονταν τα compiled xml δεν ήταν σωστό

Έκδοση 2.0.5 - 15/Μαρ/2019

 • Βελτίωση: Log της διαδικασίας WHOIS που κάνει το grwhois.php
 • Βελτίωση: Αισθητική βελτίωση του log σε DEBUG level για τα XMLs received/sent από και προς το ΙΤΕ, και του log στο WHOIS
 • Διόρθωση: Διόρθωση ενός σφάλματος το οποίο απέτρεπε το module από το να επιβεβαιώσει σωστά το license όταν έτρεχε από CLI σε cron job

Έκδοση 2.0.4 - 20/Φεβ/2019

 • Διόρθωση: Διόρθωση ενός σφάλματος το οποίο απέτρεπε το module από το να συγχρονίσει σωστά ημερομηνίες αν το domain είναι τρίτου επιπέδου (.com.gr, .edu.gr, .net.gr, .org.gr, .gov.gr)
 • Διόρθωση: Αυτόματη ανανέωση τοπικού κλειδιού σε περίπτωση εγκατάστασης νεότερης έκδοσης σε σχέση με την ημερομηνία εγγραφής του τοπικού κλειδιού

Έκδοση 2.0.3 - 05/Φεβ/2019

 • Νέο: Δυνατότητα συγχρονισμού next due date ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις του WHMCS
 • Νέο: Αναλυτικό log στον έλεγχο αδείας
 • Διόρθωση: Μεταφορά των τιμών καταχώρησης/ανανέωσης ονομάτων με 2 χαρακτήρες στις ρυθμίσεις του αντίστοιχου module
 • Διόρθωση: Διόρθωση ελέγχου τοπικού κλειδιού το οποίο αγνοούταν τις περισσότερες φορές

Προσοχή: Αν χρησιμοποιείτε την δυνατότητα καταχώρησης ονομάτων με δύο χαρακτήρες, θα πρέπει εκ νέου να ορίσετε τις τιμές καταχώρησης και ανανέωσης στα αντίστοιχα νέα πεδία στο Products/Services

Έκδοση 2.0.2 - 19/Νοε/2018

 • Νέο: Αναλυτικό log ανά domain κατά τον συγχρονισμό του domainsync
 • Νέο: Διαγραφή από Todo-List των transfer-in domains που έχει όλοκληρωθεί η μεταφορά τους
 • Διόρθωση: Σφάλμα κατά την αίτηση μεταφοράς ανύπαρκτου domain
 • Διόρθωση: Ορθός έλεγχος όλων των παραμέτρων, προκειμένου να ενημερώνεται αυτόματα το next due date. Θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το domainsync ΚΑΙ η ενημέρωση του next date ΚΑΙ οι ημέρες να είναι > 0 ΚΑΙ να μην είναι στο notify only.

Έκδοση 2.0.1 - 23/Οκτ/2018

 • Πιθανό bug κατά τον συγχρονισμό ληγμένου domain

Έκδοση 2.0.0 - 16/Οκτ/2018

 • Δημιουργία του module από την αρχή με τέτοιο τρόπο που να γίνονται πιο εύκολα οι μελλοντικές αλλαγές και βελτιώσεις
 • Διαχωρισμός επικοινωνίας ΙΤΕ και ενσωμάτωσης στο WHMCS
 • Ελαχιστοποίηση παρέμβασης από την πλευρά σας στο WHMCS και διατήρηση απαραίτητων αλλαγών και παραμετροποίησης στο ελάχιστο
 • Χρησιμοποίηση Smarty Templates ως XML αρχεία με αντίκτυπο στη γρήγορη προσαρμογή σε μελλοντικές αλλαγές του ΙΤΕ
 • Βελτίωση στη διαχείριση και εμφάνιση σφαλμάτων
  • Καταγραφή σε text log file της λειτουργίας σε επίπεδα DEBUG/INFO/NOTICE/WARNING/ERROR
  • Δυνατότητα χρησιμοποίησης του console του browser για log μόνο για τις IPs που θέλετε
  • Καταγραφή παντού των μεταβλητών που στέλνονται στο ΙΤΕ
  • Δυνατότητα καταγραφής παντού της IP του χρήστη
  • Δυνατότητα εμφάνισης στα logs των credentials στο ΙΤΕ κατά το login
 • Δημιουργία external nameservers κατά την κατοχύρωση, αν δεν υπάρχουν στο ΙΤΕ
 • Δυνατότητα μεταφοράς ληγμένου domain με ταυτόχρονη ανανέωση
 • Σβήσιμο επαφών παλαιού καταχωρητή κατά τη μεταφορά
 • Δυνατότητα αλλαγής ονόματος ιδιοκτήτη
 • Δυνατότητα αλλαγής ιδιοκτήτη
 • Δυνατότητα διαγραφής domain από admin area
 • Καταχώρηση domains με 2 χαρακτήρες
 • Βελτίωση grwhois.php σχετικά με τις επιτρεπτές ΙΡ και αυτόματη αναγνώριση αν λειτουργεί στο περιβάλλον παραγωγής ή στο δοκιμαστικό
 • Έγκαιρη αναγνώριση domains που έχουν πάει σε άλλον καταχωρητή, πριν σταλθούν ειδοποιήσεις ανανέωσης ή δημιουργηθεί τιμολόγιο
  • Αν έχει δημιουργηθεί ήδη τιμολόγιο, ακύρωση αυτού
  • Επισήμανση των Transferred Away domains στην admin area, επιπλέον από το status
 • Άμεσος συγχρονισμός domain χωρίς να χρειάζεται να τρέχει το cron
 • Άμεση ενημέρωση registration date στα transfer in domains
 • Αλλαγή κωδικού domain EPP Code από admin και client area
 • Αναφορά στο Activity Log ποιός ζήτησε EPP κωδικό
 • Βελτίωση διαχείρισης επαφών
 • Αλλαγή λεκτικών στις επαφές ώστε να συμβαδίζουν με τα ονόματα που έχουν τα default language files του WHMCS
 • Αναγνώριση ρυθμίσεων WHMCS σχετικά με το ποιός και αν θα μπαίνει admin/billing/tech contact στα νέα domains
 • Βελτίωση grepptest.php ώστε να είναι πιο αναλυτικό και κατανοητό
 • Widget με ενημέρωση αν έχει βγει νεότερη έκδοση
 • Επισήμανση domains που αποτελούν γεωγραφικούς όρους
 • Εμφάνιση πρωτοκόλλου, DOMAIN/DNAME και DNSSEC properties στην admin area
 • Δυνατότητα αναφοράς σφαλμάτων και προτάσεων δημοσίως

Πλοήγηση

Αρχική | Εγκατάσταση | Συγχρονισμός | Domains με ελληνικούς χαρακτήρες | Διαχείριση Επαφών | Επικουρικά addons | Διαγράμματα Ροής Εργασιών | Changelog

Updated